ZTK字幕组
帖子: 3
注册时间: 2018-01-17 13:01

参数问题

2018-01-17 13:05

--ctu 32 --crf 22.0 --tu-intra-depth 4 --tu-inter-depth 4 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 3 --merange 44 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 6 --aq-mode 3 --aq-strength 0.8 --rd 4 --psy-rd 1.5 --psy-rdoq 2.0 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 80 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --deblock -1:-1 --cbqpoffs -2 --crqpoffs -2 --colormatrix "bt709" --no-strong-intra-smoothing --opts 0 --stylish
我用这个参数压X265,然后megui弹出压制进度格页面,然后持续几秒就自己关了,啥都没提示,请问这个参数哪里有问题,需要改的。
请大佬指导
megui.png
就这个页面,用了上面的参数后,几秒自己关了
megui.png (7.5 KiB) 查看 2078 次

ZTK字幕组
帖子: 3
注册时间: 2018-01-17 13:01

Re: 参数问题

2018-01-17 13:09

--preset slower --ctu 32 --crf 22.0 --tu-intra-depth 4 --tu-inter-depth 4 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 3 --merange 44 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 6 --aq-mode 3 --aq-strength 0.8 --rd 4 --psy-rd 1.5 --psy-rdoq 2.0 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 80 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --deblock -1:-1 --cbqpoffs -2 --crqpoffs -2 --colormatrix "bt709" --no-strong-intra-smoothing --opts 0 --stylish这个参数也是,压制还是几秒就自己关了

ZTK字幕组
帖子: 3
注册时间: 2018-01-17 13:01

Re: 参数问题

2018-01-17 13:10

发错了,--crf 21.0 --tu-intra-depth 4 --tu-inter-depth 4 --rdpenalty 2 --me 3 --subme 5 --merange 57 --b-intra --rect --amp --ref 8 --weightb --keyint 9000000 --min-keyint 1 --bframes 8 --aq-mode 1 --aq-strength 0.75 --rd 5 --psy-rd 0.65 --no-sao --no-open-gop --rc-lookahead 72 --scenecut 40 --max-merge 4 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --pmode --pme --threads 4 --no-cutree这个才是

lyglay1991
帖子: 32
注册时间: 2013-01-05 18:15

Re: 参数问题

2018-01-23 9:33

设置问题,并不是参数本身问题,而是你megui设置问题导致

回到 “视频编码器 / Video encoder discussion”